Probehla planovana udrzba webu. Vsechny funkce nemusi fungovat spravne. V pripade problemu, kontaktuje spravce info@vichjiri.cz
Choteč na Facebooku RSS 2.0
Nacházíte se na: obec
Choteč na FacebookuChoteč na Facebooku
všechny dotazy

Obec - Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

oficiální název Obec Choteč
00578347
DIČ CZ00578347
  Nejsme plátci DPH
fakturační adresa Obec Choteč
Choteč 129
507 81 Lázně Bělohrad
poštovní adresa Obec Choteč/Obecní úřad Choteč
Choteč 129
507 81 Lázně Bělohrad
číslo účtu pro poukazování plateb

23 523 541/0100

úřední hodiny pondělí  16.00 - 18.00

telefonní spojení

- starosta
- místostarosta

 

603 559 402
737 126 754
adresa e-podatelny obec@chotec.cz 
adresa internetových stránek www.chotec.cz 
Identifikátor datové schránky: 6vaa29g

 

Důvod a způsob založení

Dle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Obec Choteč je základním územním společenstvím občanů  v souladu s § 1  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona jako veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst.2  písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec Choteč má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
 
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony.

Obecní úřad Choteč vykonává rovněž státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 • uveřejněny na stránkách www.chotec.cz v sekci Informace obecního úřadu – Zápisy ze schůzí

 • k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

Územní plán obce Choteč

 • k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu

Vyhlášky

 • uveřejněny na stránkách www.chotec.cz v sekci Informace obecního úřadu – Předpisy obce

Rozpočet

Rozpočet a rozpočtová opatření jsou uveřejněny na stránkách www.chotec.cz v sekci Obec - Finance.

Žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Žádost musí splňovat náležitosti podle § 14 zákona. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu (obec@chotec.cz). Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, popř. není-li elektronická žádost podána uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu zákona 106/1999 Sb. a žádost se odloží. Další postup je stanoven v § 14 uvedeného zákona.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a o postupu při poskytování informace pořídí záznam.

V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť i jen zčásti, je o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné podat osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo elektronicky na adresu obec@chotec.cz.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Obecního úřadu Choteč. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na www.chotec.cz v sekci Obec - Formuláře.

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Podrobný návod na řešení životních situací, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde, s kým, kdy a co můžete řešit, podle kterých právních předpisů máte postupovat apod., najdete na Portálu veřejné správy (www.portal.gov.cz).

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 • Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 • Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

 • Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení názvů budov, o náležitostech ohlášení k přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Vydané právní předpisy

Právní předpisy vydané obcí Choteč jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Choteč www.chotec.cz v sekci Informace obecního úřadu – Předpisy obce.

Úhrady za poskytování informací

Celková cena nákladů za poskytování informací je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

Vyhledání informace                                             200,- Kč / hod.

Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů za vyhledání informace je čtvrthodina.

Pořízení fotokopie:

- černobílá kopie A4                                                 2,- Kč

- černobílá kopie A3                                                 3,- Kč

Pořízení kopie tiskem (formát A4)                              2,- Kč

Pořízení kopie na vlastní média (disketa, CD, atd.)     10,- Kč

Odeslání informace žadateli poštou: dle sazebníku České pošty

Poskytnutí informace, jejíž náklady nepřesáhnou částku 50,- Kč, se provádí bez nároku na úhradu nákladů.

Menu

FinanceFormulářeHistorie obceKontaktO obciPovinně zveřejňované informaceStřet zájmůTřídění odpadůVeřejné zakázkyZastupitelé
Copyright © 2009 - 2019

Nepřehlédněte