Probehla planovana udrzba webu. Vsechny funkce nemusi fungovat spravne. V pripade problemu, kontaktuje spravce info@vichjiri.cz
Choteč na Facebooku RSS 2.0
Nacházíte se na: informace OÚ - předpisy obce - obecn zvazn vyhlka ...
Choteč na FacebookuChoteč na Facebooku
všechny dotazy

Obecně závazná vyhláška č.3/2007, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Předpis obce 7. března 2011 vložil vinklerova.

 

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2007,

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 

Zastupitelstvo obce Choteč se na svém zasedání dne 16.3.2007 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Tato vyhláška stanovuje nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na území obce Choteč.

Tato vyhláška je závazná:

a)    pro všechny fyzické osoby, které mají v územním celku obce Choteč trvalý pobyt

b)    pro všechny fyzické osoby užívající v územním celku obce Choteč stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci

c)     pro všechny fyzické osoby, které pobývají v územním celku obce Choteč.

Čl. 2

Základní pojmy

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech.

Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů (Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.

Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Původcem odpadu je právnická osoba,  při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně  stane vlastníkem těchto odpadů.

Oprávněná  osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (např. živnostenský zákon, obchodní zákoník a pod.)

Čl. 3

Všeobecné, obecné a další povinnosti

1)    Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o lesích, zákon o ochraně ovzduší apod.)          

2)    Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

3)    Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

4)    S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena.

5)    K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17, zákona  o odpadech, též obec.                    

Čl. 4

Třídění odpadů

 Při třídění se z komunálního odpadu odděluje:

a)    sběrový papír – noviny, časopisy, propagační letáky, brožury, knihy bez desek, lepenka, školní sešity, obálky, balící papír a pod.

b)    sběrové sklo – bílé a barevné sklo – čisté, zbavené kovových nebo plastových součástí a vinět, střepy tabulového skla

c)     drobné železo – čisté plechovky od nápojů a potravin a další drobné kovové předměty

d)    objemný kovový odpad – sudy, bojlery, kamna, součásti strojů a pod.

e)    ostatní objemný odpad – matrace, starý nábytek, koberce, linolea a podobně

f)     plasty – folie, kelímky, PET lahve, a pod. Vše čisté, bez vinět a kovových součástí

g)    textil – neznečištěný, roztříděný na přírodní materiál a syntetický, bez zipů a knoflíků

h)    nebezpečný odpad – odpady, které mají vlastnosti uvedené v Příloze č. 2 zákona o odpadech (např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, dráždivost, toxicitu, karcinogenitu, žíravost, infekčnost a pod.) a v tabulce č. 1 a 2

Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů (např. plechovky se zbytky barev, nádobky se zbytky rozpouštědel, kyselin, zásad, fotochemikálií pesticidů, cytostatika a nepoužité léky, zářivky, žárovky, baterie, akumulátory, katalyzátory, elektronické a elektrické přístroje, televizory, obrazovky, chladničky, látky obsahující PCB, PCT, PBB a pod.

Umístění kontejnerů na sběr tříděného odpadu:

 

Místo

Pet Lahve

Sklo

Papír

1

U prodejny Jednota

1

1

1

2

 

U starého transformátoru

1

1

1

 

                                                                                                                                                                         

Čl.5

Sběrné nádoby, prostředky a zařízení pro ukládání a předávání komunálního odpadu

1)    Ke shromažďování a předávání komunálního odpadu jsou určeny:

a)    120, 110, 80, 60, litrové sběrné nádoby (popelnice) slouží k odkládání komunálního odpadu zbaveného nebezpečného odpadu a dalších využitelných složek komunálního odpadu

b)    1 100 litrové sběrné nádoby slouží k oddělenému odkládání skla, PET, lahví a papíru

 

2)    Sběrný dvůr – Nová Paka slouží k předávání vytříděných složek komunálního odpadu (sběrový papír, drobné kovové předměty, objemný kovový odpad a  textil).

 

3)    Plastové pytle  slouží k odkládání separovaného odpadu, a to ostatních plastů z domáností a obalů tetrapag

Čl. 6

Třídění, shromažďování a předávání komunálního odpadu

1)    Všechny fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne účinnosti této vyhlášky odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a  odstraňování podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.

2)    Fyzické osoby mající v územním celku obce Choteč trvalý pobyt nebo užívají  v územním celku obce Choteč stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci jsou povinny ke shromažďování a předávaní komunálního odpadu zbaveného nebezpečného odpadu a využitelných složek komunálního odpadu používat popelnice, které jsou v majetku fyzických osob. 

3)  3)   Všechny fyzické osoby jsou povinny nebezpečné složky komunálního odpadu odděleně    shromažďovat a v určených termínech obcí je předávat oprávněné osobě – svoz 2x ročně. Nepoužité léky předávat k zneškodnění v lékárnách.

 

4)

a)    objemný kovový odpad předávají fyzické osoby k využití při organizovaném sběru členů SHD v jednotlivých částech obce, pořádaném dle potřeby.

b)    ostatní objemný odpad (koberce, starý nábytek, matrace, linolea a pod.) předávají fyzické osoby dle potřeby do sběrného dvora v Nové Pace.

Čl.  7

Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude odkládán do objemných kontejnerů oprávněné osoby a odvezen na náklady fyzické osoby (občana) nebo právnické osoby na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

        Čl. 8

        Povinnosti, zákazy, svoz komunálního odpadu

1)    Při shromažďování komunálního odpadu  je zakázáno:

a)    odkládat odpady mimo sběrné nádoby a nádoby přeplňovat

b)    do sběrných nádob ukládat využitelné složky odpadu, žhavý popel, tekutiny, zeminu, kameny, stavební suť,  nepoužité léky, chemikálie, oleje a podobně

c)     odpad v nádobách udusávat či jinak zhutňovat nebo spalovat.

2)    Svoz komunálního odpadu z popelnic je prováděn podle svozového kalendáře 1x za dva týdny. Svoz směsného komunálního odpadu z 1 100 litrových nádob je prováděn 1 x za dva týdny. Svoz PET lahví a papíru ze 1 100 litrových nádob je prováděn 1x za měsíc, svoz skla podle potřeby.Sběr plastových pytlů na separovaný odpad bude 1x za dva týdny v sobotu od 10 do 10.30 hod U transformátoru

3)    Svoz směsného komunálního odpadu včetně objemného, tříděného a nebezpečného odpadu zajišťuje pro obec Choteč oprávněná osoba.  

Čl. 9

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou a porušení povinností stanovených zákonem o odpadech bude postihováno podle zákona o odpadech, podle  zvláštních právních předpisů. 1/

Čl. 10

Kontrolní činnost

 Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Obecní úřad v Chotči. 

Čl. 11

 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Choteč č. 1/2007, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ze dne 3.1.2007.

 Čl. 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2007

  

 

 

 

............................

Mgr. Jan Vinkler

 

 

 

............................

Jiří Horák

místostarosta

starosta

 

1/ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  a  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích., ve znění pozdějších předpisů.

 

 Vyvěšeno na  úřední desce:17.3. 2007                          Sejmuto z úřední desky: 31.3.2007

 

 

 

Navigace

Úřední deska Vývěska Předpisy obce Zápisy ze schůzí
Copyright © 2009 - 2018

Nepřehlédněte